Regler och säkerhet

Säkerhetsinstruktion för skytte på Varpsund skjutbana

Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte 2015 års upplaga gäller som säkerhetsmanual på skjutbanan för gäster och skjutledare. Låneexemplar finns i reception.

Nedan beskrivs delar av SäkB.

1.3.1 Ansvar:

Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

1.3.2 Delaktighet:

Alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.

1.3.3 Ingrepp vid fara:

Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattat annan fara skall omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt. Eld upphör eller Stopp”.

1.3.4 Rapportering:

Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare, som tar ställning till hur man går vidare.

1.4 Skyttens eget ansvar:
 • Vid all vapenhantering skall alltid vapen behandlas som om det vore laddat.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är urdraget och fritt från främmande föremål.
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken.
 • Provriktning får endast ske på angiven plats och mot anbefallt mål.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
 • Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat.
 • Laddning för inte äga rum förrän skytten befinner sig på skjutplatsen.
 • Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
 • Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och övriga gevär med öppet slutstycke.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.

1.5.6 Skjutledare:
 • Vid all skjutning skall skjutledare utses.
 • Har skjutledare inte utsetts skall skyttarna själva utse sådan. Skjutledaren är ansvarig för säkerheten på skjutplatsen och skjutningens genomförande.
 • Skjutledaren skall vara väl insatt i gällande säkerhetsbestämmelser och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.
 • Skjutning får endast ske på kommando av skjutledaren.
 • Skjutledaren skall före skjutning:
  – Kontrollera att banan är fri innan ”ladda” får kommenderas.
  – Kontrollera att skyttarna åtlytt givna kommandon.
 • Skjutledaren skall under skjutning:
  – Kontrollera att skyttarna hanterar vapnen korrekt och i övrigt följer gällande regler.
  – Kontrollera att skyttarna åtlyder givna kommandon.
  – Vid uppkommen fara omedelbart kommendera ”Avbryt – eld upphör” eller ”Stopp” och ”Patron ur”.
 • Skjutledaren skall efter skjutning:
  – Ge kommando för ”Eld upphör/stopp” och ”Patron ur/plundra vapen”.
  – Genomföra visitation efter skjutning (innan vapnet förs bort från skjutplatsen).
Övrigt:
 • Tillåten skjutplats är angiven av skjutledare.
 • Sjukvårdsmaterial finns på anvisad skjutplats samt i receptionen.
 • Tillåtna vapen är endast klass 1 vapen.
 • Det är absolut förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning.
 • Hörselskydd skall alltid användas
 • Koordinater till banan: N593803-E173031
Telefonnummer till banansvariga:

Carl Mörner (Banansvarig)
070-5717025

Peter Hahn (Säkerhetsansvarig)
070-7434316

  Inskjutningstunnel

  I anslutning till banan har vi en inskjutningstunnel på 100 meter. Perfekt för att testa ny ammunition eller det nya kikarsiktet, eller varför inte skjuta in bössan inför långhållsskytte.

  Biografskytte

  Inomhusanläggning för skytte med riktiga vapen och skarp ammunition. Du skjuter, filmen fryser och du ser genast var ditt skott satt, realistisk och nyttig övning.

  Älgbanan

  Traditionell 80 meters löpande älg, elektronisk markering och automatisk utskrift av skjutresultat. Banan är godkänd för jägarexamen. Du bokar banan och har den för dig själv eller din medskyttar.

  Sportingbanor

  Vi har tre sportingbanor med totalt 26 maskiner, det finns duvor för alla behov och nivåer från lätt till utmanande.

  ×