Personuppgifts- och cookiepolicy

När du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster kan vi komma att behandla dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter inom EU är reglerad i den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679). I denna personuppgifts- och cookiepolicy redogör vi för hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Varpsund Home of Shooting AB, org. nr. 556680-0198 (”Varpsund”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om inte annat framgår av denna policy.

Kontaktuppgifter:

Varpsund Home of Shooting AB
Sigtunavägen 9
746 94 Häggeby

Telefon: 0171-142240

E-post: varpsund@varpsund.se

PRINCIPER FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är alla uppgifter som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Detta inbegriper exempelvis namn, ålder, adress, telefonnummer, IP-adress och användarbeteende. Uppgifter som inte kan kopplas till dig som person utgör inte personuppgifter.

Behandling av personuppgifter måste alltid vara baserad på ett visst specifikt ändamål och ha stöd i lagen, en så kallad rättslig grund. En rättslig grund kan exempelvis vara behandling för att fullgöra ett avtal, samtycke eller ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige. Personuppgifter ska endast behandlas under den tid det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. 

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Besök på webbplatsen

När du besöker vår webbplats samlas automatiskt uppgifter in från det avropande datorsystemet. Tillfällig lagring av dessa uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats för dig och den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av detta. Uppgifterna raderas när syftet med behandlingen har uppnåtts. Uppgifter som behandlas för att tillgängliggöra vår webbplats för dig lagras endast under den tid du besöker webbplatsen. 

Uppgifter som samlas in är: IP-adress, MAC-adress, internetoperatör, operativsystem, datum och tid för åtkomst, plats.

Ändamål med behandlingen

Varpsund behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål:

 • För att ta emot och bearbeta din bokning;
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster;
 • För att skicka ut nyhetsbrev och annan relevant information.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du bokar skytte eller när du anmäler dig till nyhets- eller reklambrev. De uppgifter som du anger omfattar [namn,  telefonnummer, och e-postadress samt dina aktuella och historiska bokningar som finns på ”mina sidor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att denna är nödvändig för att Varpsund ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Varpsunds berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Varpsunds skyldighet att följa rättsliga och redovisningsmässiga förpliktelser. Behandlingen av personuppgiterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla ändamålen eller så länge som Varpsund är förpliktat att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Tid under vilken personuppgifter sparas

Personuppgifter som Varpsund behandlar och sparar för att följa vid var tid gällande rättsliga och redovisningsmässiga förpliktelser, följer den i vid var tid gällande lagstiftningen angivna tidsbestämmelsen.

DINA RÄTTIGHETER

Om du har några frågor kring behandlingen av personuppgifterna kan du kontakta Varpsund via varpsund@varpsund.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

 • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen.
 • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering (s.k. ”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få personuppgifterna raderade.
 • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna.
 • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Varpsunds berättigade intressen.

DATASÄKERHET OCH SÄKERHETSKOPIERING

Varpsund har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter ska behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

BEHANDLING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES säkerställer vi, exempelvis genom avtalsvillkor, att behandlingen uppfyller en tillräcklig skyddsnivå eller inhämtar ditt samtycke för behandlingen. Dina personuppgifter kommer främst att behandlas inom EU/EES.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Varpsund kan komma att använda personuppgiftsbiträden för hanteringen av dina personuppgifter. Vid användande av personuppgiftsbiträden kommer vi att tillse att personuppgiftsbiträdena är skyldiga att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Vi använder oss för närvarande av följande personuppgiftsbiträden:

 • [Fyll på med eventuella personuppgiftsbiträden]. ???

OM COOKIES

Cookies är små textfiler som skickas till din dator från en webbplats. I textfilen lagras information om din användning av webbplatsen. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation får uppgifter hämtas från eller lagras i en användares terminal endast om användaren samtycker till behandlingen och ges information om ändamålet med behandlingen. I denna policy informerar vi om användningen av cookies på vår webbplats.

ÄNDAMÅLET MED ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Varpsund använder cookies för att säkerställa webbplatsens funktionalitet och för att göra webbplatsen mer effektiv, informativ och användarvänlig för dig genom att exempelvis lagra inställningar som du gör på webbplatsen. Uppgifter som vi lagrar kan vara IP adresser.

Cookies används också för att samla in statistik om hur våra besökare använder webbplatsen. Statistiken används för att förbättra webbplatsen och att utveckla våra tjänster. 

LAGRING AV COOKIES

Det finns permanenta cookies och sessionscookies. Sessionscookies lagras under den tid som du har din webbläsare öppen och försvinner när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras på din dator och kan sparas en längre tid och gör att webbplatsen kan känna igen dig som användare.

Varpsund använder sig av [webanalyscookies] samt av s.k. [monitoring cookies].  ?

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN MED HJÄLP AV COOKIES

Varpsund lagrar följande information om dig med hjälp av cookies: IP adresser, plats och språk.

TREDJEPARTSCOOKIES

Tredjepartscookies innebär att cookien kommer från någon annan part än den som är ansvarig för webbplatsen. Tredjepartscookies används normalt för statistik och annonsering.

Varpsund använder sig av följande tredjepartscookies.

 • [Fyll på med eventuella tredjepartscookies] ?

NEKA TILL ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Din webbläsare kan ställas in för att automatiskt neka användningen av cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Om du nekar till användningen av cookies kan din upplevelse av webbsidan försämras och det kan innebära att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner.

KLAGOMÅL  

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

Varpsund Home of Shooting AB
Sigtunavägen 9
746 94 Häggeby

Telefon: 0171-142240

E-post: varpsund@varpsund.se

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige är:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Webbplats: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal

×