Varpsund skjutbana

Telefon: 0171-142240

varpsund@varpsund.se

Google+

Säkerhetsinstruktion för skytte på Varpsund skjutbana

Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte 2010 års upplaga gäller som säkerhetsmanual på skjutbanan för gäster och skjutledare. Låneexemplar finns i reception. Nedan beskrivs delar av SäkB.

1.3.1 Ansvar:
Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

1.3.2 Delaktighet:
Alla skyttar och funktionärer skall aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.

1.3.3 Ingrepp vid fara:
Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattat annan fara skall omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt. Eld upphör eller Stopp”.

1.3.4 Rapportering:
Alla har skyldighet att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare, som tar ställning till hur man går vidare.

1.4 Skyttens eget ansvar:

- Vid all vapenhantering skall alltid vapen behandlas som om det vore laddat.
- Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
- Före skjutning skall skytt kontrollera att loppet är urdraget och fritt från främmande föremål.
- Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat mot personer eller i annan riktning så att det kan innebära fara. Alla vapen skall hanteras i säker riktning uppåt eller ner mot marken.
- Provriktning får endast ske på angiven plats och mot anbefallt mål.
- Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
- Vapen som skall överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat.
- Laddning för inte äga rum förrän skytten befinner sig på skjutplatsen.
- Ansvarig skjutledare skall vara utsedd då två eller fler skyttar skjuter samtidigt.
- Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.
- Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
- Dubbelpipiga gevär måste bäras brutna och övriga gevär med öppet slutstycke.
- Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande.
- Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkoholhaltiga drycker eller droger.

1.5.6 Skjutledare:
- Vid all skjutning skall skjutledare utses.
- Har skjutledare inte utsetts skall skyttarna själva utse sådan. Skjutledaren är ansvarig för säkerheten på skjutplatsen och skjutningens genomförande.
- Skjutledaren skall vara väl insatt i gällande säkerhetsbestämmelser och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.
- Skjutning får endast ske på kommando av skjutledaren.

Skjutledaren skall före skjutning:
- Kontrollera att banan är fri innan ”ladda” får kommenderas.
- Kontrollera att skyttarna åtlytt givna kommandon.

Skjutledaren skall under skjutning:
- Kontrollera att skyttarna hanterar vapnen korrekt och i övrigt följer gällande regler.
- Kontrollera att skyttarna åtlyder givna kommandon.
- Vid uppkommen fara omedelbart kommendera ”Avbryt - eld upphör” eller ”Stopp” och ”Patron ur”.

Skjutledaren skall efter skjutning:
- Ge kommando för ”Eld upphör/stopp” och ”Patron ur/plundra vapen”.
- Genomföra visitation efter skjutning (innan vapnet förs bort från skjutplatsen).

Övrigt:
- Tillåten skjutplats är angiven av skjutledare.
- Sjukvårdsmaterial finns på anvisad skjutplats samt i receptionen.
- Tillåtna vapen är endast klass 1 vapen.
- Det är absolut förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning.
- Hörselskydd skall alltid användas

Telefonnummer till banansvariga:

Carl Mörner (Banansvarig)
070-5717025

Karl Hägg (Säkerhetsansvarig)
073-7537130